[Suzhou]NAVIGATING CHINA’S CORPORATE EVOLUTION UNVEILING KEY CHANGES FOR FOREIGN-INVESTED LLCS

March 27, 2024
17:00 – 19:00
OMET (Suzhou) Mechanical Technology Co. Ltd.
No. 255, Quan De Road, Wujiang ETDZ, Wujiang, Suzhou